Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Aktualności

Rodzinny Rajd Rowerowy

rajd rodzinny

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO „CHODŹCIE NA TURBACZ” 13-08-2017 r. WAKSMUND

  1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

· Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu

· Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,

· Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

· Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m

· Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,

· Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,

· Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w

tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,

· Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,

· Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

· Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,

· Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

· spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

· zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

· niszczenia przyrody,

· indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

· głośnego zachowywania się,

· zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

2. Odpowiedzialność organizatora

· Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

KIEROWNIK  Rajdu-  Zofia FARON

KOORDYNATOR Rajdu   –  Marcin NIEWIAROWSKI

· Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,

· Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

·Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru. Awarię należy zgłosić pod nr tel. 693652465

· Organizator przewiduje atrakcje:

-nagrody

-poczęstunek,

Postanowienia końcowe:

· Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych

organizatora,

· Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,

· Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

chodzcie-na-turbacz-rajd 1