Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Aktualności

Konkurs pn. „Małopolska Wieś 2021”

Opis konkursu:

Głównym celem konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021”, zwanego dalej Konkursem, jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.

Konkurs „Małopolska Wieś 2021” organizowany jest w trzech kategoriach:

1)    Najpiękniejsza Małopolska Wieś,

2)    Nowatorska Małopolska Wieś,

3)    Małopolska Wieś w Sieci.

Przedmiotem oceny w ramach Konkursu w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorstwa Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa od 2016 r., a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci – w 2020 r.

Oceny formalnej złożonych zgłoszeń do Konkursu dokona Departament Rolnictwa i  Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Decyzję o wyborze gmin z obszaru Województwa Małopolskiego na terenie których położone są sołectwa – Laureaci Konkursu, podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzyga Konkurs w formie uchwały i przekłada Sejmikowi Województwa Małopolskiego wykaz gmin rekomendowanych przez siebie do przyznania pomocy finansowej wraz z  zaproponowaną wysokością dotacji. Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla gmin w formie uchwały.

Konkurs jest V edycją konkursu „Małopolska Wieś” (w roku 2017 i 2018 ogłoszonego pod nazwą „Niezwykła Małopolska Wieś”).

Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu są gminy z obszaru Województwa Małopolskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.

Gmina może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno sołectwo.

Sołectwo może zostać zgłoszone w jednej lub w dwóch kategoriach, przy czym w przypadku zgłoszenia sołectwa jednocześnie w dwóch kategoriach, zgłoszenie to może dotyczyć kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci lub kategorii Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. 

Każde zgłoszenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (wójta/ burmistrza) oraz przez sołtysa zgłaszanego sołectwa.

Podstawy prawne:

Przekazanie pomocy w formie dotacji nastąpi na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38)

Wymagane dokumenty:

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 1  do Regulaminu Konkursu, w wersji papierowej i elektronicznej (nośnik CD, karta pamięci SD, pen drive).

Do zgłoszenia należy dołączyć prezentację multimedialną w programie PowerPoint, składającą się z maksymalnie 15 slajdów i przygotowaną według schematu stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu (szablon dostępny do pobrania ze sekcji Załączniki). Prezentacja powinna dokumentować poszczególne elementy podlegające weryfikacji w sposób umożliwiający Komisji  ocenę zgodnie z § 5 Regulaminu. W przypadku zgłoszenia do dwóch kategorii, należy przygotować dwie odrębne prezentacje.

Termin składania dokumentów:

2021-03-26 

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Pocztą na adres

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
Małopolska Wieś 2021 


Osobiście

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
Opis lokalizacji

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Małopolska Wieś 2021

Elektronicznie

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

  • W przypadku wersji papierowej – data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
  • W przypadku wersji elektronicznej – data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

Termin rozstrzygnięcia:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie uchwały, po przeprowadzeniu przez Komisję Konkursową oceny merytorycznej złożonych zgłoszeń oraz wizji w terenie.

Decyzję o wyborze gmin rekomendowanych do przyznania pomocy finansowej podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzyga Konkurs w formie uchwały i przekłada Sejmikowi Województwa Małopolskiego wykaz gmin rekomendowanych przez siebie do przyznania pomocy finansowej wraz z  zaproponowaną wysokością dotacji. Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla gmin w formie uchwały.

Departament realizujący:

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kontakt w sprawie konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Tel.: (12) 63 03 580, (12) 63 03 490, (12) 63 03 531